Hlavná stránka  Naša obec  História školy  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis

Charakteristika  Rok 2005 v ZŠ  Rok 2006 v ZŠ

 

 

 Stručná charakteristika školy

        

Naša základná škola sa nachádza v obci Breznica, ktorá je v okrese Stropkov. Školu navštevujú žiaci od 1. až do 4. ročníka ZŠ. Je umiestnená v peknom prírodnom prostredí, kde žiaci majú dostatok priestoru na svoju školskú i mimoškolskú činnosť, mimo znečisteného ovzdušia od výfukových plynov a mimo nebezpečenstva, ktoré na nich číha v cestnej premávke. V súčasnosti navštevuje školu 26 žiakov. V škole pracuje jedno oddelenie školského klubu. Škola sa nachádza v spoločnej budove s Materskou školou, priestory na vyučovanie sú vyhovujúce.

Zameraním školy je svojou pedagogickou prácou vytvárať podmienky pre pozitívny rozvoj osobnosti žiaka. V rámci nových  možností výchovno–vzdelávacieho procesu sa usilovať o zavedenie nových alternatívnych prvkov do vyučovania, a to ma za následok aj ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy, zapájanie tvorivosti, nápaditosti, nových zručností – teda tvoriť výchovno–vzdelávací proces zaujímavejší, príťažlivejší a prístupnejší. V školskom roku 2007/2008 škola pracuje s plánom rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy.

Naša škola je pripojená k internetu a je sprístupnený aj verejnosti. S týmto je úzko spätá aj mimoškolská činnosť školy, do ktorej nevyhnutne patrí vytváranie nových zaujímavých krúžkov, zapájanie sa do ekologického procesu, podnecovanie lásky k prírode a plnenie preventívneho protidrogového programu. Na škole pracujú krúžky: anglický jazyk, výpočtová technika, dramatický krúžok, športové a pohybové hry. Aj naďalej budeme pokračovať vo vydávaní časopisu Abeceda pre žiakov školy. 

Výchova a vyučovací proces sa uskutočňuje v duchu vedeckého poznania, vlastenectva, humanity a demokracie. Dôraz je kladený na požiadavky a na obsah výchovy a vzdelávania, na jeho primeranosť a účinnosť. Vo svojej práci sa venujeme aj upevneniu vzťahu rodina – škola , aby sa škola stala súčasťou rodinnej výchovy.

Každá škola by sa mala určitým spôsobom individualizovať, mať vlastnú tvár, vlastné špecifiká, rešpektujúce miestne podmienky, záujmy žiakov, rodičov, verejnosti. Nedá sa to urobiť hneď, ale riaditeľ školy spolu s učiteľským kolektívom v spolupráci s rodičmi, žiakmi a obcou týmto otázkam venuje zvýšenú pozornosť počas celého školského roka.

 

 

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou,

ale hrou, hostinou a rajom.“

J.A.Komenský

          Interiér našej školy  
 

          Jeseň v škole

 

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006