Hlavná stránka  Naša obec  História školy  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis

Charakteristika  Rok 2005 v ZŠ  Rok 2006 v ZŠ

 

 

 Rok 2006 v ZŠ Breznica

        

 

Každá škola by sa mala určitým spôsobom individualizovať, mať vlastnú tvár, vlastné špecifiká, rešpektujúce miestne podmienky, záujmy žiakov, rodičov, verejnosti. Aj naša Základná škola v Breznici sa takouto školou počas roka 2006 snažila byť.

Už tradične býva zvykom, že v obci Breznica spríjemňujú Vianočné sviatky obyvateľom obce aj žiaci ZŠ v Breznici milými a pestrými vianočnými pozdravmi. Vlastnoručne vymaľované ich roznášajú žiaci do každého domu v obci a veľmi ich vie potešiť, ak sa pri stretnutí obyvatelia  z týchto pozdravov tešia.

Po vianočných prázdninách sa kalendárny rok 2006 v škole začal vysvätením budovy školy pánom farárom , aby školu obchádzalo v roku 2006 všetko zlé a žiakom sa v nej darilo.

Nastal fašiangový čas, v ktorom sa 4. februára 2006 konal Detský karneval, kde sa žiaci a učiteľky školy zmenili na rôzne rozprávkové bytosti a postavy zo života. Tento karneval bol trochu iný. Diváci mali možnosť hodnotiť masky a tie na základe ich hodnotenia získali ceny v tomto poradí: 1. Katarína Hurná, 2. Daniela Kuriľáková, 3. Katarína Ongradyová.

Predposledná fašiangová sobota 4. februára 2006 sa neobišla bez tradičného plesu Brezničanov. Základná a Materská škola v spolupráci s Obecným úradom v Breznici zorganizovali tento ples, z ktorého výťažok poputoval do základnej a materskej školy pre potreby žiakov. Na ňom sa zišla stovka účastníkov. Na plese mali možnosť získat cennú tombolu, za ňu patrí vďaka miestym a hosťujúcim podnikateľom.

Dňa 15.februára 2005 sa v škole konalo školské kolo pytagoriády v kategórii P3 a P4. Úspešnými riešiteľkami boli : P3 Hurný Jakub a Patrik Holodňák,  P4 Slávka Bazyľáková. Postúpili na okresné kolo do Stropkova, kde Slávka Bazyľáková obsadila 10. miesto.

Aj žiaci Základnej školy v Breznici dostali od Ministerstva kultúry Kultúrne poukazy na rok 2006. Získané kultúrne poukazy sa žiaci snažili využiť na svoje kultúrne zážitky v oblasti divadla. Tak využili šancu a pozvali si divadielko do školy a to v mesiaci január, október a december 2006. Tieto tri predstavenia rozprávok boli  pre žiakov naozaj divadelný zážitok, keď do školskej jedálne zavítala krásna princezná, pes Dunčo, kráľ Drozdia brada a či škaredý čert s macochou.

Že naši žiaci sú aj výborný speváci dokázali aj vtedy, keď boli zaspievať jedno marcové sobotňajšie popoludnie v kamióne Prvej Stavebnej Sporiteľne v Stropkove. Spievali piesne o sporení a rozprávkovom lišiakovi, ktorý si na tieto super piesne zatancoval.          

Pre zdravie našich žiakov sa raz mesačne hodiny telesnej výchovy zmenili na hodiny plávania v krytej plavárni v Stropkove. Túto pravidelnú aktivitu hodín telesnej výchovy si žiaci veľmi pochvaľovali a určite to prispelo k otuženiu ich detského organizmu.   

Po schválení projektu Kontoorange -  Škola budúcnosti sa na našej škole tento projekt začal aj plniť. Vyučujúce zakúpili všetok potrebný materiál navrhnutý v projekte, ako nové koberce, maňušky, prstové bábky a divadelnú oponu. A tak sa celý projekt aj naplnil. Na všetkých hodinách čítania  tak za pomoci tohto projektu môžu rozprávkové bytosti ožiť. Žiaci si na dramatickom krúžku môžu vyskúšať svoje hracie schopnosti a naštudovať, zahrať rôzne rozprávky.

Naša škola sa v tomto roku zapojila aj do projektov vyhlásených Ministerstvom školstva SR a to konkrétne  Zdravie v školách a Otvorená škola – šport. Aj keď škola splnila všetky podmienky predkladaných projektov neboli naše projekty podporené. Budeme to skúšať aj na budúci rok. Aj keď projekt nie je podporený, určite sa aspoň dáva do povedomia meno školy a obce.

Počas mesiaca apríl v rámci Týždňa hlasného čítania sa žiaci ZŠ v Breznici snažili odkliať a zobudiť Šípkovú Ruženku zo storočného spánku a odhaliť tajomstvo veže. Na základe každej vyriešenej úlohy sme získali jedno písmeno, z ktorých sme vytvorili ružu – heslo na vyslobodenie Ruženky z jej zajatia vo veži. Po siedmich dňoch čítania každý žiak dostal Certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. Vyplnené plániky sme odoslali Združeniu Orava, čím sme našu školu zapísali do celoslovenskej súťaže.

Stalo sa pravidlom, že žiaci základnej školy už tradične svojimi prácami skrášľujú vestibul Obecného úradu v Breznici. Tieto ich práce vymieňajú vyučujúce spolu s výmenou ročných období.      Aj v roku 2006 si žiaci školy  sviatok Dňa matiek uctili pekným programom. Pre svoje mamky vystúpili v druhú májovú nedeľu v kultúrnom dome v Breznici. Mali pre ne pripravený aj pekný darček, obrázok z vlnitého papiera s kvetinkou.

Prišiel očakávaný deň Medzinárodný deň detí, kedy bolo vyučovanie iné ako v bežné dni v škole. Začalo sa to kreslením na veľké výkresy, nasledovali hry, ktoré si pre žiakov pripravila vedúca PSS Ing. Bazyľáková. Deťom prišiel všetko dobré zaželať aj pán starosta našej obce Slavomír Brendza a neprišiel naprázdno ale priniesol deťom sladkosti a futbalovú loptu od medzinárodného rozhodcu Ľuboša Micheľa. A záver osláv patril krytej plavárni v Stropkove, kde žiakov zaviezol autobus a tam sa mohli vyšantiť do mokra.

V júni našu školu reprezentoval na okresnej súťaži Slávik Slovenska 2006 náš žiak Jakub Hurný, ktorý svojím spevom tak zaujal porotu, že mu pridelila 3. miesto. Gratulujeme!

Aj tento rok sa mesiac jún neobišiel bez školského výletu. Náš autobus nabral smer na Spišský hrad, kde nás tam čakali zbrojnoši a hradné dámy. Tu si žiaci školy vytvorili dve družstvá, ktoré po celom hrade zbierali plnením stredovekých úloh v duchu detskej hry časti obrazca a po splnení všetkých úloh mohlo svoje družstvo odovzdať doklad o splnení úlohy hlavnému zbrojnošovi. V závere sme so žiakmi tvorili aj krátku báseň o Spišskom hrade. Len v úplnom závere výletu nebolo k nám počasie veľmi priaznivé a tak sme odchádzali zo Spišského hradu trochu mokrí  ale určite plní zážitkov a nových skúseností. Aj tu sme použili kultúrny poukaz.

Školský rok 2005/2006 bol posledným rokom v našej škole pre tri žiačky. Svoje ďalšie vedomostí a zručností budú naberať na školách v Stropkove. Jedna pokračuje v štúdiu na osemročnom gymnáziu a dve na Základnej škole na Konštantínovej ulici v Stropkove. Prajeme veľa úspechov!

            V závere školského roka sa žiaci našej školy zúčastnili športovej olympiády v Stropkove. Tam súťažili v rôznych športových súťažiach, kde sa im veľmi darilo, nakoľko obsadili tieto medailové miesta:

Lukáš Štefanišin – 2. miesto v skoku do diaľky

Viktor Bartko – 1. miesto v hode kriketovou loptičkou

Lukáš Štefanišin – 2. miesto v behu na 50 metrov

Gratulujeme!

Naša škola aj naďalej plní projekt Otvorená škola. Raz týždenne je otvorený Internet pre verejnosť, ktorý navštevujú zväčša žiaci II. stupňa ZŠ a stredných škôl. Internet im slúži na plnenie školských úloh, na komunikáciu a pre zábavu.

V školskom roku 2005/2006 na škole v rámci prijatých Vzdelávacích poukazov pracovali krúžky výpočtovej techniky, športových a pohybových hier, dramatický krúžok a krúžok informatiky pre starších žiakov. V tomto školskom roku 2006/2007 k týmto krúžkom pribudol aj krúžok anglického jazyka.

Počas celého roka sa žiaci pravidelne zapájajú do výtvarných súťaží organizovaných ABC CVČ v Stropkove., kde získavajú vecné ceny.

Do výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Slovenská pošta sa zapojili aj žiaci Zuzana Borščová, Jakub Hurný, Jana Miheličová, Viktor Bartko, kde získali čestné uznanie.

Po slávnostnom zahájení školského roka 2006/2007 a po niekoľko týždňovom vyučovaní našu školu čakala ukážka výcviku vojsk, ukážka zbraní a vojenskej techniky z Prešova. Fascinujúce boli prelety bojových vrtuľníkov nad obcou a taktiež samotná ukážka bola veľmi profesionálne predvedená. Žiakov našej školy zaujímalo asi všetko čo vojaci mali na ukážku prichystané. Potešilo ich profesionálne maskovanie, ktoré si aj sami od vojakov vyskúšali, všetci si dali namaľovať tváre. Už teraz sa žiaci tešia na plánovanú návštevu letiska v Prešove pri príležitosti MDD v roku 2007.

Prvá stavebná sporiteľňa na našu školu nezabudla ani pri organizovaní svojej súťaže o najlepší nápad pri stavaní svojho domčeka z papiera. Žiaci mali za úlohu z vopred určenej makety PSS zlepiť domček a svojím nápadom dotvoriť okolie domu. Všetky práce boli vystavené v priestoroch školy. Vedúca PSS v spolupráci s pracovníčkou PSS osobne v škole vybrali najkrajšie práce a tie odmenili vecnými cenami. No ani ostatní neobišli bez drobnej ceny.

Všetci dobre vieme, že ak budeme celý rok dobrí, usilovní a spravodliví na konci roka k nám zavíta Mikuláš a daruje nám balíček sladkostí. Tak je to aj v našej obci a preto si žiaci chystajú program pre tohto milého pána. V mesiaci december prišiel Mikuláš aj do Breznice. Obdaril všetky deti a tie mu za to pripravili veľmi pekný program.

Počas  celého roka sa škola zapájala aj do Mliečneho programu v spolupráci s Humenskou mliekarňou. Žiaci každý deň dostávali na desiatu ochutené vitamínové mliečko, ktoré im veľmi chutilo. A určite aj to malo za následok, že žiaci počas roka oveľa menej vynechávali vyučovanie pre chorobu.

Riaditeľstvo základnej školy veľmi teší, že v tomto roku nastala značná oprava budovy školy, jej chodníkov a tiež bolo začaté budovanie viacúčelového  ihriska. To do značnej miery prispieva k zvyšovaniu úrovne školstva v obci Breznica. Aj naďalej sa aj základná škola bude zapájať do projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu okolia a tiež výchovno – vzdelávacieho procesu školy.

                                                                                             

 

Mgr. Smolková Jana                   

                                                                          riaditeľka ZŠ                        

           

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006