Hlavná stránka  Naša obec  História školy  Zamestnanci školy  Žiaci školy  Fotogaléria  Náš časopis

Charakteristika  Rok 2005 v ZŠ  Rok 2006 v ZŠ

 

 

 Rok 2005 v ZŠ Breznica

        

 

Býva zvykom, že v obci Breznica spríjemňujú Vianočné sviatky obyvateľom obce aj žiaci ZŠ v Breznici milými a pestrými vianočnými pozdravmi. Tieto pozdravy vyrábajú vlastnoručne v školskom klube detí a roznášajú ich do každého domu v obci.

Po privítaní nového roka nastal fašiangový čas, v ktorom sa 28. februára 2005 konal Detský karneval, kde sa žiaci školy zmenili na rôzne rozprávkové bytosti a postavy zo života.

Predposledná fašiangová sobota sa neobišla bez tradičného plesu v Breznici. Základná a Materská škola v spolupráci s Obecným úradom v Breznici zorganizovali tohto roku tento ples, z ktorého výťažok poputoval do základnej a materskej školy pre potreby žiakov.

Dňa 15.februára 2005 sa v škole konalo školské kolo pytagoriády v kategórii P3 a P4. Úspešnými riešiteľkami boli : P3 Slávka Bazyľáková, P4 Mária Gonosová. Postúpili na okresné kolo do Stropkova, kde Slávka Bazyľáková obsadila 10. miesto.

Naši žiaci si dňa 22.marca 2005 uctili Svetový deň vody. Najprv im vyučujúce porozprávali o význame vody a tak si mohli ochutnať rôzne minerálne vody z rôznych prameňov.

Aj v tomto školskom roku 2004/2005 vydávala Základná školy v Breznici svoj časopis ABECEDA. Bol to II. ročník a vyšli dve čísla, v januári a v júni.

Bol prvý jún a žiaci základnej školy oslávili na miestnom futbalovom ihrisku Deň detí.

V mesiaci jún naša škola navštívila divadlo Jonáša Záborského v Prešove a detské dopravné ihrisko. V divadle sme si pozreli vystúpenie divadelnej hry Hastrošovci.

Dňa 25. mája 2005 sa naša žiačka Katarína Ongradyová zúčastnila okresného kola súťaže Miss bábika, kde získala ocenenie II. vicemiss.

Nadišiel dlho očakávaný deň školského výletu 21. jún 2005. Vtedy sa naša škola  vybrala na splav po rieke Dunajec a navštívili sme aj Červený Kláštor. Cestu autobusom sme si krátili spevom, kartami a dobrou náladou.

Školský rok 2004/2005 sa skončil 30. júna 2005 svätou omšou v miestnom kostole . Potom žiaci po presune do školy dostali vysvedčenia, pochválne listy za reprezentáciu školy a tradične dostali štvrtáci knihy pre spomienku na Základnú školu v Breznici.

Počas školského roka sa žiaci zapájali do súťaží, ktoré organizovalo ABC CVČ v Stropkove. Tam získali ocenenia a diplomy, ktoré sú umiestnené v interiéri školy.

V letných mesiacoch nám Oddelenie projektu Infovek v Bratislave s potešením oznámilo, že naša škola bola podporená v projekte Otvorená škola: Infovek 2005. Na základe predloženého projektu Mgr. Janou Smolkovou nám boli pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 000,- Sk na nákup data – videoprojektoru a notebooku. Túto IKT (informačno komunikačnú technológiu) využívajú žiaci a vyučujúci vo vyučovacom procese a v plnení projektového zámeru ako napr. vytvorenie internetovej študovne, pomáhať pri hľadaní práce nezamestnaným občanom pomocou internetu, vytvorenie „www stránky“, kurzy pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov a iné.

Školský rok 2005/2006 bol slávnostne otvorený 5.septembra 2005 svätou omšou v miestnom kostole za prítomnosti učiteľov, žiakov a rodičov. V priestoroch školy následne školský rok otvorili starosta obce Slavomír Brendza a riaditeľka školy Mgr. Jana Smolková. Školu v tomto roku navštevuje 24 žiakov v dvoch triedach :

1.      a 3. ročník 13 žiakov – triedna učiteľka Mgr. Jana Gombitová

2.      a 4. ročník 11 žiakov – triedna učiteľka Mgr. Jana Smolková.

Na škole pracuje jedno oddelenie školského klubu detí pod vedením vychovávateľky Anny Polončákovej.

V rámci vzdelávacích poukazov, aby žiaci svoj voľný čas využívali efektívne,  pracujú v tomto roku krúžky: výpočtovej techniky, športových a pohybových hier a dramatický krúžok.

V mesiaci október 2005 žiaci našej školy navštívili pani zubárku

MUDr. Štefanovičovú Máriu a absolvovali zubnú prehliadku.

V tomto školskom roku sa školské kolo pytagoriády konalo skôr ako vlani.  Tak tomu bolo 7.decembra  2005. Úspešnými riešiteľmi sa stali v kategórii P3 Patrik Holodňák a Jakub Hurný. Títo žiaci budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Stropkove.

Žiaci zberom starého papiera nielen chránia prírodu, ale zarábajú aj peniažky pre svoju školu. Tohto roku sa zarobené peniaze použili na divadelné predstavenie. Pozvali sme do školy Kočovné divadlo z Prešova, ktoré v školskej jedálni 16. decembra 2005 zahrali rozprávku Zubaté trampoty.

Počas celého roka sa žiaci aktívne zapájali do rôznych súťaží. Jednou z nich bola aj súťaž „Postavme to na hlavu“, ktorú organizovala Opavia. Zbierali sa čiarkové kódy zo sladkostí a naša žiačka Lucia Ivančová získala jednu z hlavných výhier – mobilný telefón s číslom a kreditom.

Dňa 13. decembra 2005 si naši žiaci uctili pamiatku padlých v II. svetovej vojne návštevou obce Tokajík a múzea. Každý žiak dostal knihu o obci Tokajík. Ďakujeme starostovi obce Slavomírovi Brendzovi za realizáciu tejto prehliadky.

Dňa. 6. 12. 2005 prišiel medzi nás Mikuláš s košom plným darčekov a čert s veľkou palicou.  Žiaci sa predstavili so svojim programom, bohatým na scénky, básne, koledy a piesne o Mikulášovi, ale aj o Vianociach. Mikuláš sa za to všetkým deťom odmenil balíčkom plným sladkostí. 

A na záver kalendárneho roka prišlo do Základnej školy v Breznici ďalšie prekvapenie v podobe podporenia projektu Školy pre budúcnosť  2005/2006 pod názvom „Už viem ako sa dostať do rozprávky“ sumou 29 000 ,- Sk. Vyučujúce vypracovali štyri projekty a dar bol poskytnutý na predložený projekt Mgr. Jany Gombitovej. Už sa tešíme na jeho realizáciu.

                                                                                             

 

Mgr. Smolková Jana                   

                                                                          riaditeľka ZŠ                        

           

 Stránka je v prevádzke od 1.3.2006